11 Posts
plsql

Zazwyczaj jeśli między tabelami istnieją więzy integralności, i chcemy zrobić wpis do tabeli która zawiera klucz obcy do innej tabeli, to musimy najpierw dodać klucz główny a następnie dopiero wpis w tabeli z kluczem obcym. Inaczej otrzymamy komunikat błędu o naruszeniu więzów integralności.

Istnieje jednak sposób dodania wpisów w odwrotnej kolejności za pomocą klauzuli

DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED

przy zakładaniu klucza obcego.

CREATE TABLE tab1 (id NUMBER(10), tab2_id NUMBER(10));
CREATE TABLE tab2 (id NUMBER(10));

ALTER TABLE tab2 ADD PRIMARY KEY (id);
ALTER TABLE tab1 ADD CONSTRAINT fk_tab1_tab2
 FOREIGN KEY (tab2_id)
 REFERENCES tab2 (id)
 DEFERRABLE
 INITIALLY DEFERRED;

 

Pozwoli to nam  na dodanie wpisów  w tej kolejności :

INSERT INTO TAB1(ID) VALUES (2,1);
/
INSERT INTO TAB2(ID) VALUES (1);

I inserty wykonają się poprawnie.


				 		
plsql

W schemacie SYS znajduje się widok DBA_TAB_MODIFICATION.


select table_owner,table_name,inserts,updates,deletes from SYS.dba_tab_modifications where table_name = 'TAPES';

 

TABLE_OWNER        TABLE_NAME          INSERTS           UPDATES      DELETES
—————————— —————————— ———- ———- ———-
BRAND                          TAPES                          55864                 273973             514

 

 SELECT segment_name, d.name AS datafile
FROM dba_segments s
JOIN v$datafile d
ON (s.header_file = file#)
WHERE s.owner = 'LIC'
AND segment_name = 'DANE'

otrzymamy:

3 DANE /usr/lib/oracle/xe/oradata/wrocin/lic01.dbf

dmpfile_compatibility

Pliki dziennika powtórzeń domyślnie tworzone są w trzech grupach po jednej składowej w każdym.

SQL> select * from v$logfile;I
 GROUP#  STATUS  TYPE   MEMBER             
 ------ ------------------------------ 
 3               ONLINE     /u01/app/oracle/oradata/wrocin/redo03.log                            
 2               ONLINE     /u01/app/oracle/oradata/wrocin/redo02.log                              
 1               ONLINE     /u01/app/oracle/oradata/wrocin/redo01.log

 

Domyślnie też są tworzone według OFA (Optimal Flexible Architecture)  w katalogu aplikacji oracle. Aby nie konkurować o dostęp do dysku a jednocześnie zabezpieczyć się przed utratą Redo Logów w razie awarii dysku, powinno się do każdej grupy dodać po przynajmniej jednym pliku dziennika. Tworzymy w innej lokalizacji (na innym dysku) katalog np. /u02/oradata/wrocin/ , przypisujemy mu jako właściciela użytkownika oracle a nastepnie z konta sysa wykonujemy:

 

SQL> alter database add logfile member '/u02/oradata/wrocin/redo01.log' to group 1;
Baza danych została zmieniona
SQL> alter database add logfile member '/u02/oradata/wrocin/redo02.log' to group 2;
Baza danych została zmieniona
SQL> alter database add logfile member '/u02/oradata/wrocin/redo03.log' to group 3;
Baza danych została zmieniona

 

teraz po wykonaniu zapytania :

SQL> select * from v$logfile;
 GROUP#      STATUS       TYPE                           MEMBER                                                 
 ---------- -------------------------------------------------------------------- ---------------------
 3                        ONLINE                   /u01/app/oracle/oradata/wrocin/redo03.log           
 2                        ONLINE                   /u01/app/oracle/oradata/wrocin/redo02.log            
 1                        ONLINE                   /u01/app/oracle/oradata/wrocin/redo01.log             
 1           INVALID      ONLINE                   /u02/oradata/wrocin/redo01.log                                    
 2           INVALID      ONLINE                   /u02/oradata/wrocin/redo02.log                                    
 3           INVALID      ONLINE                   /u02/oradata/wrocin/redo03.log
6 rows selected

 

Jak widać nowe pliki redo logów zaraz po utworzeniu mają status INVALID, aby je zrobić VALID wystarczy kilka razy przełączyć plik logów poleceniem:

SQL> alter system switch logfile;

W następnym wpisie opiszę jak przenieść pliki dziennika powtórzeń do innej lokalizacji.

plsql

Ostatnio musiałem za pomocą jednego zapytania pokazać w jaki sposób wyliczyć ilość liter i cyfr w jakimś polu typu varchar2.

Najprostszą metodą jest użycie wbudowanej funkcji REGEXP_COUNT wpostaci:

SELECT REGEXP_COUNT('aab456mm','[0-9]') cyfry ,REGEXP_COUNT('aab456mm','[a-Z]') litery  FROM dual;
dmpfile_compatibility

Jeśli musimy przenieść bazę, schemat lub samą tabelę między bazami, najłatwiej użyć do tego narzędzi expdp/impdp.

O samym sposobie użycia narzędzi jest osobny wpis, jeśli natomiast czytasz ten wątek to znaczy że jesteś już w drugiej fazie zabawy czyli przy imporcie.

impdp scott/tiger@dborcl schemas=SCOTT directory=KATALOG_EKSPORTU dumpfile=SCOTT.dmp logfile=impdpSCOTT2014.log

i po wykonaniu polecenia otrzymujesz komunikat:

ORA-39001: invalid argument value

ORA-39000: bad dump file specification

ORA-39142: incompatible version number 3.1 in dump file „KATALOG_EKSPORTU/SCOTT.dmp”

Informacja mówi nam, że plik dmp jest w złej wersji w stosunku do bazy do której chcesz zrobić import. Rozwiązaniem jest ponowny eksport schematu ale z użyciem opcji: VERSION={COMPATIBLE | LATEST | version_string}

Najprostszą metodą jest dodanie opcji VERSION=numer.wersji.bazy.docelowej czyli np. VERSION=10.2.0. Teraz gdy robimy import schematu na bazie w wersji 10.2.0 wszystko powinno się udać.

plsql

Jeśli potrzebujemy zastąpić dość długie wyrażenie

IF supplier_id = 10000 THEN
  RESULT := 'IBM';
ELSIF supplier_id = 10001 THEN
  RESULT := 'Microsoft';
ELSIF supplier_id = 10002 THEN
  RESULT := 'Hewlett Packard';
ELSE
  RESULT := 'Gateway';
END IF;

Możemy użyć funkcji DECODE która jako pierwszy parametr przyjmuje testowane wyrażenie, jako drugi sprawdzana wartość, jako trzeci zwracany wynik jeśli wartość z parametru drugiego jest prawdziwa.

decode(supplier_id,10001,'IBM',10002,'Hawlett packard','Gateway')

Powyższy przykład realizuje dokładnie to samo działanie jak z pierwszego przykładu if-then-else.

plsql

Załóżmy, że chcemy pobrać nazwę wszystkich ulic z tabeli np. adresy, jednak wszystkie wpisy zawierają prefix „ul.”, natomista my potrzebujemy dane bez tego przedrostka. Możemy to zrobić na dwa sposoby, pierwszy za pomocą wbudowanej w ORACLE funkcji LTRIM mógłby wyglądać następująco:

SELECT ltrim(ulica,'ul.') FROM adresy

w tym przypadku funkcja wycina wszystkie wystąpienia wskazanych znaków czyli „u”,„l”,„.” i może się zdarzyć, że jeśli w jakimś wierszu nie będzie tego przedrostka a nazwa ulicy będzie miała postać „uliczna 22” to nasze zapytanie zwróci „iczna 22”.

innym sposobem jest użycie również wbudowanej funkcji  REGEXP_REPLACE   w postaci:

SELECT regexp_replace(ulica, 'ul.(.*)','\1') FROM adresy

co pozwala na użycie wzorca jako całości szukanego fragmentu. tym razem gdybyśmy mieli wiersz bez przedrostka wynik zapytania będzie prawidłowy.

xming2

W sytuacji gdy naszą bazę musimy zainstalować w systemie bez środowiska graficznego a chcemy użyć graficznego instalatora, musimy wskazać naszemu serwerowi gdzie ma przekazywać grafikę. Możemy w takiej sytuacji użyć bardzo dobrego darmowego serwera X dla systemu Windows, czyli XMING dostępnego pod tym linkiem.

Po ściągnięciu i zainstalowaniu aplikacji, należy uruchomić klienta SSH Putty, i zalogować się na serwer  ustawiając parametry umożliwiające rutowanie grafiki wg. poniższego wzorca:

putty1putty2

Ważne jest, żeby zalogować się na użytkownika oracle, ponieważ użytkownik root domyślnie nie może używać xterm.

W systemie Windows musimy mieć możliwość odbierania pakietów na ustawionych w PUTTY portach.

Po zalogowaniu się do systemu należy ustawić zmienną środowiskową DISPLAY za pomocą polecenia : oracle@arcode$ export DISPLAY=<ip naszego windowsa>:0 .

Teraz można spróbować przejść do katalogu z instalką bazy i uruchomić plik oracle@arcode$./runInstaller 

Może się zdarzyć że mimo wydania polecenia, XMING nie będzie mógł odebrać pakietów z naszego serwera co można zaobserwować w logach aplikacji xming1

po wpisie :   AUDIT: Tue Feb 12 21:49:43 2013: 3868 C:\Program Files (86)\Xming\Xming.exe: client 4 rejected from IP 192.168.3.144

można wtedy dodać do pliku X0.hosts znajdującym się w katalogu instalacji XMING, adres IP naszego serwera oraz edytować skrót aplikacji XMING poprzez dodanie na końcu ścieżki uruchomieniowej wartości : -ac, która po modyfikacji powinna wyglądać tak: „C:\Program Files (x86)\Xming\Xming.exe” :0 -clipboard -multiwindow -ac .

Po tych drobnych modyfikacjach możemy ponownie uruchomić instalację bazy.

 

OEMC

Istnieją sytuacje kiedy po instalacji bazy mamy problemy z odpaleniem Oracle Enterprise Manager Control. pierwszym problemem może być nie ustawiona zmienna środowiskowa ORACLE_UNQNAME co po wydaniu polecenia :

oracle@arcode$ emctl start dbconsole

ujawni się komunikatem błędu:

Environment variable ORACLE_UNQNAME not defined. Please set ORACLE_UNQNAME to database unique name.

należy wtedy wydać polecenie : oracle@arcode$ export ORACLE_UNQNAME=orcl

——–

Sposobem na przekonfigurowanie konsoli jest usunięcie bieżącej konfiguracji, jeśli taka istnieje a następnie stworzenie jej od nowa. Żeby usunąć bieżącą konfigurację należy wydać polecenie:

oracle@arcode$ emca -deconfig dbcontrol db -repos drop

a nastepnie stworzyć nową za pomocą polecenia: oracle@arcode$ emca -config dbcontrol db -repos create.

zostaniemy poproszeni o podanie SID dla naszej bazy oraz zmiennej ORACLE_HOME i  kilka razy hasła dla użytkownika SYS.

 

 

 

 

 

saras_alisha@mailxu.com